Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.plPrzedłużenie terminu do składania ofert - klimatyzacja6.05.2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, 50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, tel. 71 798 69 23 ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na usługi społeczne pn.: Usługi restauracyjne dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 we Wrocławiu.

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (podpis)

- Jadłospis dla wrocawskich szkół podstawowych

- WYNIK WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17, 50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 we Wrocławiu CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (26.06.2019r.)

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (podpis)

- Jadłospis

- Dodatki do żywności

- Formularz zgłoszeniowy

- PROTOKÓŁ Z OTWARCIAZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17, 50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2020.

- Ogłoszenie

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Jadłospis

- Załączniki - wersja do edycji

- Zapytania odnośnie przetargu cz.1

- Zapytania odnośnie przetargu cz.2

- PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIAZapytanie ofertowe na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE 1
2
3
4
5

FORMULARZ OFERTOWY

WYKAZ USŁUG

UMOWA 1
2
3
4ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
PROTOKÓŁ

Wrocław, 05.06.2017

Zamówienie na usługi społeczne - usługi restauracyjne

Data składania ofert: 12 czerwca 2017 r. godz.15:00


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, 50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, tel. 71 798 69 23. sekretariat.sp17@op.pl, ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na usługi społeczne pn.: Usługi restauracyjne dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 we Wrocławiu.

Termin realizacji zamówienia: od 01.08.17r. do 31.06.18r.

Kryteria oceny ofert:

a) Cena ofertowa - 50 %,
b) Doświadczenie zawodowe - 50%.

Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, we Wrocławiu, przy ul. Wieczystej 105 , nie później niż dnia 12.06.2017r. do godz. 15:00.- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Jadłospis dla wrocławskich przedszkoli

- Jadłospis dla wrocławskich szkoł podstawowych

- Załączniki - wersja do edycjiWrocław, 25.10.2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 (dotyczy usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku)
dokument
zawiadomienie o wyborze oferty

Data składania ofert: 10 listopada 2016 r. godz.12:00


            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej