Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


Powrót do galerii     

JESTEŚMY WE WROCŁAWSKIEJ SIECI
SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE

Od wielu lat szkoła nasza współpracuje z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego miasta Wrocławia, biorąc udział w realizacji programów profilaktycznych, min.: Kampania zdrowotna " Trzymaj się Prosto", "Wrocławskie dni walki z hałasem" , "Pierwszy Dzień Wiosny", Tydzień dla serca", Weekendowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Programy te zdobywały wysokie wyróżnienia i nagrody finansowe.

We wrześniu 2005r.wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez Wydział Zdrowia, na Szkolny Program Promocji Zdrowia.

Autorski program opracowany przez panie: Marzenę Kowalską, Aleksandrę Orfin, Barbarę Zawadzką i Renatę Patro- Guzek, został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i zostaliśmy dzięki temu przyjęci do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie "wyrosła" z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

W przyjętej koncepcji projektu Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie celem głównym jest wychowywanie dla zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Wrocławską Sieć Szkół Promujących Zdrowie tworzy 130 szkół ze wszystkich poziomów nauczania. Program promocji zdrowia realizowany będzie w latach 2005-2008. Z grupy 130 szkół, 91 to szkoły, które realizowały program w poprzednich latach i 39 szkół, które przystąpią do realizacji po raz pierwszy. Szkolni koordynatorzy ds. promocji zdrowia ze wszystkich szkół należących do sieci tworzą 9 zespołów, którymi kierują doradcy ds. promocji zdrowia. Każda grupa koordynatorów ma do wykonania określone zadania, wynikające z rozpoznanych problemów wychowawczych.

W naszej szkole decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 29 września 2005r. szkolnymi koordynatorami programu zostały: p. Barbara Zawadzka - nauczyciel przyrody i Renata Patro - Guzek - nauczyciel pływania.

INFORMACJEO SZKOLNYM PROGRAMIE PROMOCJI ZDROWIA

  Program powstał na bazie:
 1. analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
 2. obserwacji środowiska szkolnego dokonanych przez nauczycieli, pedagoga, pielęgniarkę
 3. rozmów, sugestii rodziców, uczniów, pracowników szkoły
  W oparciu o uzyskane informacje stwierdzono, że należy zająć się:
 • Zapobieganiem agresji i przemocy wśród uczniów
 • Profilaktyką wad postawy
 • Problemami (chorobami) wynikającymi z rozwoju współczesnej cywilizacji i degradacji środowiska (astma, alergia, otyłość, hałas, uzależnienie od środków multimedialnych)
  W wyniku diagnozy stanu wyjściowego zostały rozpoznane również potrzeby społeczności szkolnej w zakresie:
 • szkoleń grona pedagogicznego na temat agresji i przemocy, wad postawy, zdrowotnych zagrożeń współczesnej cywilizacji
 • prelekcji dla rodziców dotyczących agresji, przemocy, profilaktyki wad postawy, chorób cywilizacyjnych
 • warsztatów dla uczniów na temat agresji i przemocy

CELE OGÓLNE PROGRAMU

 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • Proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako sposobu rozładowania negatywnych emocji
 • Pogłębianie wiedzy społeczności szkolnej w zakresie problemów zdrowotnych

W ramach realizacji Szkolnego Programu Promocji Zdrowia będziemy brać udział w programach i kampaniach prozdrowotnych proponowanych przez Wydział Zdrowia, a także kontynuowane będą cykliczne, szkolne prozdrowotne imprezy sportowo-rekreacyjne oraz współpraca ze społecznością lokalną

 • Programy zajęć rekreacyjno- sportowych w okresie ferii zimowych (sala gimnastyczna, pływalnia) " Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo"
 • "Płytka wyobraźnia" - ogólnopolska kampania - bezpieczeństwo nad wodą - współpraca z WOPR-em
 • Integracyjne imprezy sportowo- rekreacyjne z udziałem rodziców "Poćwicz z nami mamo, tato"
 • Integracyjne zawody i festyny pływackie z udziałem dzieci niepełnosprawnych -" Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 8, Społeczne Stowarzyszenie "Handicap", WZSN "Start", Stowarzyszenie "Tęcza Wrocław"
 • Współpraca z Fundacją "Hobbit"
 • "Sportowy wrzesień siedemnastki"
 • "Szkolne Igrzyska Sportowe"
 • Mistrzostwa Szkoły w pływaniu klas IV - VI
 • "Wiosenne Zawody Pływackie Kl I-III " od 1995r
 • Zawody pływackie dla szkół sąsiedzkich SP 9, SP 23, SP 80, SP 90
 • "Mikołajkowe Zawody Pływackie "z charytatywną kwestą
 • Pływackie festyny rekreacyjne " O puchar Solidarności "
 • Dzisiaj zdobywam odznakę "Już pływam"
 • Mistrzostwa Szkoły w sportach zimowych
 • "Bezpieczna droga do szkoły" - zdobywanie karty rowerowej- współpraca z WORD, Strażą Miejską, Policją Drogową
 • "Sportowa liga klas"- międzyklasowe, całoroczne sportowe rozgrywki w różnych dyscyplinach
 • konkursy związane z profilaktyką zdrowotną: plastyczne, muzyczne, literackie
 • pogadanki, prelekcje, lekcje wychowawcze i przedmiotowe
 • projekcje filmów o tematyce zdrowotnej - współpraca z poradniami specjalistycznymi
 • realizacja ścieżki prozdrowotnej, ekologicznej
 • Sportowe Turnieje Osiedlowe - udział szkoły w imprezie środowiskowej -Dni Osiedla Huby, Tarnogaj, Gaj
 • Współpraca z MOPS oraz parafią pw. Św. Ducha

Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwane, pozytywne efekty

 • Podniesienie świadomości prozdrowotnej wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej
 • Ograniczenie przemocy wśród uczniów w szkole i poza nią
 • Zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich z zajęć ruchowych
 • Zacieśnienie współpracy między szkołą, a rodzicami w organizowaniu szkolnych imprez prozdrowotnych
 • Rozszerzenie zakresu współpracy między szkołą, a środowiskiem lokalnym w zakresie działalności prozdrowotnej

Koordynatorzy programu: Renata Patro - Guzek, Barbara Zawadzka

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich uzywania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.