Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl


REGULAMIN USTALANIA OCEN Z ZACHOWANIA

 1. Ocenę z zachowania wystawia się za pierwszy okres (śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania) i na koniec roku szkolnego (roczna ocena klasyfikacyjna zachowania). Wychowawca informuje rodziców i ucznia o możliwości uzyskania przez niego obniżonej oceny ze sprawowania na miesiąc przed śródroczną lub roczną radą klasyfikacyjną, a o wszystkich przewidywanych ocenach z zachowania na tydzień przed radą klasyfikacyjną. Odbywa się to poprzez wpisanie przewidywanej oceny do dzienniczka ucznia.
 2. Ocena przewidywana może ulec obniżeniu, jeśli uczeń popełni poważniejsze wykroczenie do momentu jej zatwierdzenia Wówczas o zmianie przewidywanej oceny uczeń i jego rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie.
 3. Organem klasowym powołanym do wystawiania ocen jest pięcioosobowa komisja w skład której wchodzą: wychowawca klasy oraz czterech mężów zaufania (2 dziewczynki i 2 chłopców) wybranych przez uczniów z grona klasy w sposób demokratyczny.
 4. Skala ocen i jej punktowe odpowiedniki. Uwaga: oceną wyjściową jest ocena dobra, za obniżone uznaje się oceny niższe niż dobra:
  • wz - wzorowe 6 punktów,
  • bdb - bardzo dobre 5 punktów,
  • db - dobre 4 punkty,
  • pop - poprawne 3 punkty,
  • ndp - nieodpowiednie 2 punkty,
  • ng - naganne 1 punkt.

 5. Sposób ustalania oceny z zachowania
  1. podstawowe pojęcia:
   • uwaga - odnotowane naruszenie prawa szkolnego,
   • wykroczenie - odnotowane poważniejsze naruszenie prawa szkolnego. Za poważniejsze naruszenie prawa szkolnego uważa się zachowania zagrażające bezpieczeństwu ucznia i innych osób, agresję słowną i fizyczną, uporczywe dokuczanie kolegom, uporczywe zakłócanie lekcji mimo interwencji nauczyciela, zachowania przestępcze (np. oszustwo, kradzież, wymuszenie, rozbój),
   • pochwała - odnotowana forma nagrody za wszelkie działania i postawy, które przynoszą korzyść innym: uczniom, nauczycielom, społeczności szkolnej. Aktywność ucznia można nagrodzić 1 pochwałą lub więcej - maksymalnie 3, zależnie od jego wkładu pracy,
   • bonus - punkt (punkty) dopisywany jednorazowo podczas obliczania śródrocznej lub rocznej oceny zachowania;
  2. wprowadza się dodatkowe rubryki w dzienniku lekcyjnym i zeszyt pomocniczy (zeszyt zachowania wklejony w dzienniku);
  3. nauczyciele wystawiają oceny cząstkowe (na I półrocze i koniec roku) z zachowania (punkty) dla każdego ucznia z danej klasy w rubryce przygotowanej w dzienniku przez wychowawcę. Wszystkie wyliczenia dotyczące ustalenia ocen z zachowania muszą znajdować się w odpowiedniej tabeli w dzienniku;
  4. w zeszycie zachowania, który znajduje się w dzienniku, na bieżąco odnotowuje się pozytywne lub negatywne zachowanie uczniów na terenie szkoły i poza nią. Zapisu dokonuje nauczyciel, który dokonał pozytywnej / negatywnej oceny zachowania / postępowania ucznia. Zapis powinien zawierać następujące informacje: datę wpisu, nazwisko ucznia, informację o zachowaniu i czytelny podpis nauczyciela dokonującego wpisu.
  5. ocena roczna jest oceną za cały rok szkolny i należy to uwzględnić przy przeliczaniu pochwał i uwag na punkty - w sposób przedstawiony poniżej:
   • do ogólnej punktacji liczone są tylko uwagi indywidualne podpisane czytelnie przez nauczyciela,
   • każde odnotowane wykroczenie traktowane jest jako jeden punkt ujemny przy obliczaniu oceny śródrocznej. Inne 3 uwagi traktowane są jako jedno wykroczenie. W przypadku ustalania oceny rocznej podwaja się tę liczbę wykroczeń - 2 wykroczenia lub 6 uwag = 1 pkt. ujemny,
   • za brak mundurka, obuwia, emblematu lub dzienniczka można wpisać tylko jedną uwagę w ciągu dnia (3 uwagi za wyżej wymienione braki = jeden punkt ujemny). W obliczeniach rocznych 6 uwag = jeden punkt ujemny; dopuszcza się 3 - krotny brak mundurka lub emblematu w ciągu jednego półrocza bez konsekwencji w postaci punktów ujemnych. Codziennym sprawdzaniem i odnotowywaniem zajmuje się wyznaczony przez wychowawcę uczeń. Z noszenia mundurka uczniowie są zwolnieni 17 dnia każdego miesiąca oraz w dni ustalone przez Samorząd Uczniowski za zgodą dyrektora,
   • w zeszycie zachowania wpisuje się pochwały za wykonywanie powierzonych zadań, za aktywność uczniów, a także za wszelkie zachowania i postawy, które przynoszą korzyść innym. Każde 7 pochwał to 1 punkt, w obliczeniach rocznych 14 pochwał = 1 pkt,
   • nauczyciel / wychowawca, który dokonuje wpisu w zeszytach zachowania, jednocześnie informuje o tym uczniów. Ten sam nauczyciel, który dokonuje wpisu do zeszytu, przekazuje informację rodzicom i wychowawcy za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Uczeń samodzielnie pod kontrolą nauczyciela wpisuje uwagę / pochwałę do swojego dzienniczka na przeznaczonych do tego celu stronach - "Moje pochwały", "Moje uwagi",
   • w momencie wystawiania oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania klasowy zeszyt zachowania udostępniony jest komisji wystawiającej oceny,
  6. w styczniu (koniec pierwszego półrocza) i w czerwcu (koniec roku szkolnego) w klasie przeprowadza się ankietę, w której wszyscy uczniowie oceniają w punktach (1 - 6 zgodnie z zasadami powyżej) zachowanie kolegów i koleżanek oraz oceniają swoje zachowanie. Sposób przeprowadzenia tej ankiety ustala wychowawca stosownie do potrzeb i możliwości zespołu klasowego. Komisja wystawiająca oceny z zachowania (wychowawca i mężowie zaufania) wyciąga z tych ocen punktowych średnią arytmetyczną dla każdego ucznia, którą wpisuje się do tabeli zachowania w dzienniku. Ocena punktowa wystawiana w czerwcu jest oceną za zachowanie w ciągu całego roku;
  7. jeżeli komisja stwierdzi, że uczeń ocenia stronniczo, nierzetelnie może prosić o uzasadnienie ocen. Dalsze postępowanie leży w gestii wychowawcy, stosowanie do wyjaśnień udzielonych przez ucznia;
  8. w styczniu (koniec pierwszego półrocza) i w czerwcu (koniec roku szkolnego) w klasie przeprowadza się ankietę, w której wszyscy nauczyciele oceniają w punktach (1 - 6 zgodnie z zasadami powyżej) zachowanie każdego ucznia. Do tabeli wpisuje się średnią arytmetyczną ocen punktowych;
  9. w styczniu (koniec pierwszego półrocza) i w czerwcu (koniec roku szkolnego) zlicza się wszystkie nieobecności nieusprawiedliwione oraz spóźnienia uczniów. Przy zliczaniu stosujemy zasady:
   • 1 spóźnienie = 1 uwaga, 3 spóźnienia = 1 wykroczenie = 1 punkt ujemny,
   • w klasyfikacji śródrocznej 3 nieobecności nieusprawiedliwione = 1 punkt ujemny (do 2 nieobecności brak punktów ujemnych),
   • w klasyfikacji rocznej: za 6 nieobecności nieusprawiedliwionych = 1 punkt ujemny (analogicznie do 5 nieobecności - brak punktu ujemnego);
  10. w styczniu, na zakończenie pierwszego okresu i w czerwcu, na koniec roku szkolnego wychowawca klasy i mężowie zaufania, na podstawie rzetelnie wypełnionej tabeli zachowania w dzienniku wystawiają ocenę z zachowania każdemu uczniowi klasy sumując:
   • średnią ocen wystawionych przez uczniów (w skali 1-6 punktów z dokładnością do jednej setnej),
   • średnią ocen wystawionych przez nauczycieli uczących (w skali 1-6 punktów z dokładnością do jednej setnej),
   • frekwencję (każdy wyjściowo otrzymuje 4 punkty),
   • ilość negatywnych wpisów w zeszytach zachowania (każdy wyjściowo otrzymuje 4 punkty),
   • można uzyskać dodatkowe punkty tzw. bonusy za:
    • 0 godzin nieusprawiedliwionych i 0 spóźnień = 1pkt,
    • każde 7 pochwał = 1 punkt (maks. 4 punkty), w ciągu roku za 14 pochwał = 1 punkt,
    • za szczególne osiągnięcia, pełnione funkcje społeczne, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, postawy godne naśladowania, działania na rzecz szkoły i klasy, wysoką kulturę osobistą wyróżniającą ucznia na tle klasy = 5 punktów maks. od wychowawcy.
   • punkty ulegają zaokrągleniu zgodnie z zasadą: do 49/100 w dół, od 50/100 w górę; następnie przelicza się na ocenę według poniższego wzoru:
   PUNKTY --> 0CENA
   21 i więcej - wz
   20 - 18 - bdb
   17 - 15 - db
   14 - 12 - pop
   11 - 8 - ndp
   7 i mniej - ng
 6. W trakcie wystawiania ocen z zachowania każdy uczeń może wypowiedzieć się na forum klasy na temat oceny innego ucznia lub oceny samego siebie.
 7. Uzyskaną z obliczeń ocenę może zmienić wychowawca w szczególnie umotywowanych przypadkach. Ocena wychowawcy jest ostateczna, jeżeli została wystawiona zgodnie z niniejszym regulaminem.

  7a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 8. Zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły wystawiając ocenę z zachowania (wyższą niż wyjściowa lub niższą niż wyjściowa) należy wziąć pod uwagę:
  1. stopień zaangażowania ucznia w działania pozytywne:
   • bezinteresowna pomoc innym osobom, aktywność społeczna
   • uczynność i kultura osobista,
   • prawdomówność i uczciwość,
   • systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
   • poszanowanie mienia szkolnego, dbałość o czystość otoczenia,
   • stosowanie się do uwag nauczycieli i pracowników szkoły,
   • zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią, które może być wzorem dla innych (wycieczki i wyjścia ze szkoły),
   • promowanie zdrowego trybu życia,
  2. stopień szkodliwości działań negatywnych ucznia:
   • nieprzyjazny stosunek do innych, lekceważenie zasad obowiązujących w grupie,
   • opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (wagary powyżej 25 godzin w ciągu jednego półrocza ocena nieodpowiednia, powyżej 30- naganna),
   • nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje (powyżej 4 spóźnień w ciągu półrocza - najwyżej bardzo dobra ocena z zachowania)
   • niszczenie mienia szkolnego i brak dbałości o swoje otoczenie,
   • lekceważenie uwag nauczycieli i pracowników szkoły,
   • niewłaściwe zachowanie w szkole lub poza nią,
   • kłamie, kradnie, oszukuje, używanie wulgarnych słów,
   • agresja i przemoc wobec innych,
   • uleganie szkodliwym nałogom i nakłanianie to tego innych (papierosy, alkohol, narkotyki)

 9. Niezależnie od ustalonej oceny z zachowania (w ekstremalnych przypadkach), uczeń nie może dostać oceny wyższej niż naganna, jeżeli nagminnie popełnia lub nakłania do popełnienia jednego z wymienionych czynów: pali papierosy, pije alkohol, narkotyzuje się, używa prze-mocy, fałszuje dokumenty. Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, a jego postępowanie jest zgłaszane na policję.
 10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje Komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 12. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący Komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
 13. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ona ostateczna.
 14. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład Komisji, termin posiedzenia Komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 15. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie winni być dokładnie zapoznani z treścią niniejszego regulaminu. Obowiązek ten spoczywa na wychowawcach klas. Dyrekcja SP 17 ma obowiązek dostarczenia każdemu wychowawcy i Przewodniczącemu Samorządu Klasowego w klasach IV-VI kopii niniejszego regulaminu.

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej