Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp17.net.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 we Wrocławiu – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w ZS-P nr 17.

  • Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak dostępności lub niepełna dostępność plików w formacie PDF.

Nie wszystkie zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym.

Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

Niektóre dokumenty, które nie zostały wytworzone przez ZSP nr 17.

Niektóre filmy i inne multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed rokiem 2020.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 17 we Wrocławiu, sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 23 w.106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 we Wrocławiu mieści się przy ulicy Wieczystej 105 we Wrocławiu i jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Budynek szkoły jest niedostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada jedno główne wejście, do którego prowadzi 13 stopni bez podjazdu. Ponadto wewnątrz budynku jest jeszcze 5 stopni na parter. Od strony obiektu sportowego przejście do szkoły poprzez łącznik uniemożliwia niepełnosprawnym 6 stopni. Schody na łączniku uniemożliwiają również dostęp do stołówki. W budynku szkolnym nie ma windy oraz toalet dla niepełnosprawnych. Nie ma barier w poruszaniu się po korytarzach oraz w dostępie do sal lekcyjnych z poziomu kondygnacji.

Obiekt sportowy dostępny jest częściowo dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Dostęp istnieje w pełni do sali gimnastycznej i pływalni – na parter obiektu można dostać się dzięki podjazdowi do osobnego wejścia. Piętro, gdzie znajduje się kilka pomieszczeń lekcyjnych, jest niedostępne dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową nie ma utrudnień w poruszaniu się po budynku szkoły oraz obiektu sportowego.

Aby przystosować budynek szkoły dla osób niepełnosprawnych, planujemy wybudować podjazd do głównego wejścia oraz platformę umożliwiającą pokonanie schodów pomiędzy szkołą a obiektem sportowym. Ponadto planujemy zamontowanie windy wewnętrznej między parterem a drugim piętrem.

Wejście główne

Główne wejście do budynku jest na parterze. Posiada schody, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Portiernie znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły oraz po prawej stronie od wejścia na obiekt sportowy. Woźni dyżurują od 6.00 do 22.00. Udzielają informacji oraz kierują ruchem interesantów.

Sekretariat

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe znajdują się w budynku szkoły na parterze. Pokoje posiadają oznaczenia numeryczne i stanowiskowe, bez tabliczek imiennych, zawieszone na standardowej wysokości. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne

Szkoła posiada tylko jedną dostosowaną toaletę dla osób niepełnosprawnych, oznakowaną standardowo, znajdującą się na obszarze obiektu sportowego. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego.

Miejsca parkingowe dla osób uprzywilejowanych

Na terenie obiektu brak wyznaczonych miejsc parkingowych wokół budynku szkoły. Przed budynkiem szkoły w przestrzeni miejskiej są wyznaczone miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe na portierniach. Pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień i Bluetooth – niedostępne. Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących – niedostępne. Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących lub niesłyszących w języku migowym.

Schody

Dwie klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w głównej części budynku szkoły po prawej i lewej stronie od wejścia. Schody prowadzą również na piętro obiektu sportowego. Planujemy zamontowanie poręczy po obu stronach schodów w budynku szkoły.

Dojazd

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 znajduje się przy ul. Wieczystej 105. Dojścia piesze są od ulicy Wieczystej i Kamiennej oraz Ślicznej. Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu miejskiego przy szkole. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m.

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej