Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD MINI NOBLA

 1. Mini Nobel jest formą uhonorowania najlepszych uczniów SP nr 17 we Wrocławiu.
 2. Tytuły i medale MINI NOBLA przyznawane są raz w roku w czerwcu w następujących dziedzinach nauki:
  1. w klasach IV -VII: język polski, język angielski, język hiszpański (od roku 2015), matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka, technika i informatyka; przyznawany jest także tytuł SPORTOWCA ROKU oraz MINI NOBEL INTER PRIMUS za osią-gnięcia interdyscyplinarne,
  2. w klasach III przyznawane są nagrody z języka polskiego, matematyki i plastyki,
  3. za osiągnięcia pozaszkolne najwyższej rangi uczniom klas I - VII przyznawane są nagrody
   MINI NOBEL INTER SCHOLIS.
 3. Dyrekcja SP nr 17 powołuje Komisję Organizacyjną MINI NOBLA złożoną z przedstawicieli dyrekcji szkoły i nauczycieli. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Nominacje do nagrody MINI NOBLA, w tym SPORTOWCA ROKU, wraz z pisemnym opisem osiągnięć zgłaszają nauczyciele przedmiotowi do Komisji Organizacyjnej. Kandydatem do nagrody może być uczeń szczególnie wyróżniający się w danej dziedzinie nauki i wykazujący się nienagannym zachowaniem.
 5. Komisja Organizacyjna ustala termin, do którego należy składać pisemne zgłoszenia. Po usta-lonym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 6. Komisja Organizacyjna po zapoznaniu się ze zgłoszeniami ustala listę nominowanych do nagrody MINI NOBLA w poszczególnych kategoriach. Komisja ma prawo odrzucić te wnioski, które nie są odpowiednio umotywowane.
 7. Nominacje do nagrody MINI NOBEL INTER SCHOLIS (propozycje indywidualne i zbiorowe) zgłaszają wychowawcy klas. Kandydatem może być uczeń lub grupa uczniów z klas I - VII, którzy posiadają osiągnięcia pozaszkolne najwyższej rangi; rozwijając swe pozaszkolne pasje osiąga sukcesy (np. na miarę występów w finałach Mistrzostw Polski itp.), reprezentują i rozsławiają Siedemnastkę wśród innych szkół w regionie i kraju.
 8. Kandydatem do nagrody, mimo uzyskania szczególnych osiągnięć, nie może być uczeń w sytuacji:
  1. otrzymał obniżoną ocenę z zachowania na pierwsze półrocze i nic nie wskazuje na to, że uzyska na koniec roku szkolnego ocenę dobrą lub wyższą,
  2. niewłaściwie zachowuje się w szkole (posiada udokumentowane uwagi w dzienniku dotyczące m.in: lekceważenia przedmiotu, braku szacunku do nauczyciela i uczniów, złego zachowania na lekcjach itp.), przewiduje się obniżoną ocenę na koniec roku; o braku nominacji dla takiego ucznia decyduje wtedy nauczyciel przedmiotu lub wychowawca w porozumieniu z Komisją Organizacyjną,
  3. został oficjalnie nominowany, ale w czasie poprzedzającym wręczenie nagród MINI NOBLA popełnił rażące wykroczenie skutkujące obniżeniem zachowania na koniec ro-ku szkolnego - decyzją Komisji Organizacyjnej jego kandydatura do nagrody może zo-stać wycofana, o czym uczeń oraz jego rodzice są bezzwłocznie informowani,
  4. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również nagród MINI NOBEL INTER PRIMUS, INTER SCHOLIS oraz SPORTOWCA ROKU
 9. Komisja Organizacyjna MINI NOBLA powołuje trzyosobowe komisje złożone z nauczycieli danego przedmiotu (bądź przedmiotów pokrewnych), tzw. Komisje Dyscyplinowe.
 10. Komisje Dyscyplinowe spośród zgłoszonych kandydatów wybierają laureatów Nagród MINI NOBLA w w/w kategoriach (dziedzinach nauki i sporcie).
 11. Po dokonaniu wyboru laureatów komisje dyscyplinowe przekazują ich nazwiska jedynie przewodniczącemu komisji organizacyjnej, w stosunku do innych osób zobowiązani są do zachowania tajemnicy.
 12. W każdej dziedzinie nauki oraz w sporcie może być przyznana tylko jedna NAGRODA MINI NOBLA.
 13. Przy wybieraniu laureatów Komisje Dyscyplinowe winny kierować się kryteriami ustalonymi wcześniej przez zespół złożony z członków Komisji Organizacyjnej oraz przewodniczących szkolnych Komisji Przedmiotowych (humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej, sportowej).
 14. Komisja Dyscyplinowa jest jedynym i ostatecznym organem uprawnionym do przyznawania MINI NOBLA w danej dyscyplinie, od podjętych przez nią decyzji nie ma odwołania.
 15. Laureata Nagrody MINI NOBEL INTER PRIMUS oraz laureatów nagród MINI NOBEL INTER SCHOLIS ustala Komisja Organizacyjna MINI NOBLA. Jest ostatecznym organem uprawnionym do przyznawania w/w nagród, od podjętych przez nią decyzji nie ma odwołania.
 16. W danym roku szkolnym może być przyznanych kilka nagród MINI NOBEL INTER SCHO-LIS, można jednak nie przyznać ani jednej nagrody, jeśli nie ma stosownych osiągnięć.
 17. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda MINI NOBEL INTER PRIMUS.
 18. Uczeń może otrzymać Nagrodę MINI NOBEL INTER SCHOLIS z danej dziedziny (za po-dobne osiągnięcia) tylko raz podczas edukacji w klasach I - VI (gdy otrzyma nagrodę w klasie pierwszej, to nie może uzyskać jej w klasie np. trzeciej itd.). W klasie VII możliwe jest uzy-skanie nagrody z tej samej dziedziny ponownie.
 19. Nagroda MINI NOBEL INTER PRIMUS przyznawana jest uczniom klas IV - VII za osią-gnięcia interdyscyplinarne.
 20. Do tej nagrody nie ma nominacji, przyznaje ją Komisja Organizacyjna MINI NOBLA, biorąc pod uwagę kryteria:
  1. osiągnięcia w międzyszkolnych konkursach interdyscyplinarnych (również na etapie szkolnym),
  2. uzyskanie przez jednego ucznia wysokich miejsc w międzyszkolnych konkursach z różnych przedmiotów; ważne jest, by uczeń odnosił sukcesy zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i ścisłych,
  3. ilość i różnorodność nominacji do nagrody Mini Nobla w danym roku szkolnym (także różnorodność nominacji - przedmioty ścisłe, humanistyczne),
  4. oceny przedmiotowe na koniec roku.
 21. Ogłoszenie wyników MINI NOBLA odbywa się w uroczystej oprawie podczas specjalnej imprezy, na którą zaproszeni są wszyscy nominowani wraz z rodzicami.
            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej