Szkoła Podstawowa nr 17

im. prof. S. Kulczyńskiego we Wrocławiu

ul. Wieczysta 105, 50-550 Wrocław, tel. 71 798-69- 23, e-mail: sekretariat.zsp17@wroclawskaedukacja.pl

mała czcionka średnia czcionka duża czcionka

Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I - III wrocławskich szkół podstawowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt systemowy pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2. PO KL podzielono na 9 priorytetów (każdy dotyczy innego obszaru np. szkolnictwo wyższe, integracja społeczna) zarządzanych i wdrażanych centralnie lub regionalnie. Projekty realizowane w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” mają na celu: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Instytucją Pośredniczącą wyżej wymienionego priorytetu i działania w ramach PO KL jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, stanowiący zarazem organ kontrolny realizacji projektu. Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław, która otrzymała środki na realizację w/ projektu. Termin realizacji projektu to 01.09.2011r. do 28.02.2013r. Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu.

Głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 8327 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 72 wrocławskich szkołach podstawowych, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, w okresie od września 2011 do lutego 2013r.

Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe, tj.

 • stworzenie warunków w szkołach umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
 • zmniejszenie trudności w uczeniu się 80% uczniów, uczestniczących w projekcie w 70 wrocławskich szkołach,
 • pogłębienie zainteresowań uczniów,
 • zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka,
 • opracowanie programów edukacyjnych realizowanych zajęć dodatkowych

Korzyści szkoły z udziału w projekcie. Zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem, ze środków przeznaczonych na realizację projektu, w sierpniu/ wrześniu 2-011r. zostanie zakupione i dostarczone do szkół wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. W okresie od września 2011r. do końca lutego 2013r. zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III (tzw. usługa edukacyjna – pakiet edukacyjny).

W Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu przy ul. Wieczystej 105 realizowane są następujące zajęcia:

 1. Blok - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 2. Blok - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych realizowane będą w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 3. Blok - zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy
 4. Blok - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
 5. Blok - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy
 6. Blok - zajęcia specjalistyczne - terapia psychologiczno – pedagogiczna
 7. Blok - zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów realizowane w formie zajęć:
  • rozwijających zainteresowania matematyczne,
  • rozwijających zainteresowania przyrodnicze,
  • rozwijających zainteresowania informatyczne,
  • rozwijających zainteresowania z języka angielskiego.

W ramach zajęć we wszystkich blokach każdy uczeń będzie objęty 30-godzinnym minimum udziału w danym rodzaju zajęć. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w blokach w oparciu o zgłoszone przez szkoły potrzeby na określone rodzaje zajęć, co zostało ściśle uwzględnione i opisane we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. Realizowane w ramach projektu działania w dużej mierze będą koncentrowały się na zmniejszaniu barier równości przez osłabianie stereotypów płci. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną przeszkoleni w tym zakresie, aby zajęcia dydaktyczne prowadzone były w kontekście tematyki równości płci, a zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły kształtowaniu w uczennicach/uczniach poczucia równości oraz były wykorzystywane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest: przygotowanie dziewczynek, chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych, osłabienie istniejących barier równości i stereotypów, przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jaki i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

Również założone rezultaty projektu wynikają z analizy sytuacji uczennic i uczniów oraz istniejących barier, zostały przedstawione w podziale na uczennice i uczniów. Rezultaty powinny przyczynić się do zmniejszenia nierówności ze względu na płeć istniejących w obszarze oddziaływania projektu.

Zasada równości w projekcie będzie realizowana w oparciu m.in. o „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz stosownymi przepisami Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z 5 lipca 2006r.

            


Od Solidarności...

Szkocja7

Galop

Szkółka pływania

Szkoły dla nadziei

Szkółka hokejowa

Biuletyn Informacji Publicznej